Martial Curriculum Vitae

 Professor Jerry Alan Johnson, Ph.D., D.T.C.M., D.M.Q. (China)

Top Left : 1993 – Chen Family Taijiquan Master Zhang Yu Fei, Grand Master Feng Zhi Qiang and Shifu Jerry Alan Johnson, (Beijing, China) Far Right : 1993 – Shifu Jerry Alan Johnson accepted as a 20th Generation Lineage Disciple of Chen Family Taijiquan (Beijing, China) Bottom Left : Shifu Jerry Alan Johnson and Baguazhang Master Duan Zhi Liang (Beijing, China)

Top Left: 1993 – Chen Family Taijiquan Master Zhang Yu Fei, Grand Master Feng Zhi Qiang and Shifu Jerry Alan Johnson, (Beijing, China)
Far Right: 1993 – Shifu Jerry Alan Johnson accepted as a 20th Generation Lineage Disciple of Chen Family Taijiquan (Beijing, China)
Bottom Left: Shifu Jerry Alan Johnson and Baguazhang Master Duan Zhi Liang (Beijing, China)

 

EDUCATION

1998 Wu Dang Boxing: Chen Taijiquan – (Forms, Martial Qigong, Neigong Training, Push Hands and Free-style Fighting) – Grand Master Feng Zhi Qiang, Beijing, China

1996-2001 Wu Dang Boxing: Duan Long An Baguazhang – (Forms, Two Man Fighting Sets, Baguazhang Fighting Drills and Applications, Martial Qigong and Neigong Training) – Master Duan Zhi Liang, Beijing, China

1996 Wu Dang Boxing: Da Cheng Quan – (Forms, Advanced Fighting Drills and Applications, Martial Qigong, Neigong Training,) – Shifu Zhang Yu Fei, Beijing, China

1996 Wu Dang Boxing: Chen Taijiquan – (Forms, Spear Fighting Drills & Applications) – Shifu Zhang Yu Fei, Beijing, China

1995 Wu Dang Boxing: Chen Taijiquan  – (Forms Training, Fighting Drills, Applications and Advanced Chen Qigong and Neigong Training) – Grand Master Feng Zhi Qiang, Beijing, China

1995 Wu Dang Boxing: Chen Taijiquan  – (Forms, 24 Elbows Fighting Set and Applications, Advanced Martial Qigong) – Shifu Zhang Yu Fei, Beijing, China

1995 Wu Dang Boxing: Da Cheng Quan – (Forms, Fighting Drills and Applications, Martial Qigong, Neigong Training, Test of Power, Test of Skill, Test of Sound Training) – Shifu Zhang Yu Fei, Beijing, China

1993 20th Generation Lineage Disciple in Chen Family Taijiquan – The Beijing Martial Arts Association Shifu Zhang Yu Fei and Grand Master Feng Zhi Qiang

Shifu Joseph Crandall, Shifu Mike Sigman and Shifu Jerry Alan Johnson (Pacific Grove, California)

Shifu Joseph Crandall, Shifu Mike Sigman and Shifu Jerry Alan Johnson
(Pacific Grove, California)

1993 Certification as Shifu (Master Instructor) in Chen Family Taijiquan – The Beijing Chen Style Taijiquan Association of China

1993 Wu Dang Boxing: Chen Taijiquan – (Forms, Chen 24 Form Set, Chen 48 Form Set, Chen Family Qigong Set, Neigong Training, Chen Push Hands and Free-style Fighting) – Shifu Zhang Yu Fei, Beijing, China

1993 Wu Dang Boxing: Yang Taijiquan – (Forms, Martial Qigong and Neigong Training, Fighting Drills and Applications) – Master Zhang Yong Li, Beijing, China

1993 Wu Dang Boxing: Cheng Tinghua Baguazhang – (Forms, Two Man Fighting Sets, Baguazhang Xingyiquan Five Element Linking Set, Fighting Drills and Applications) – Master Liu Xing Han, Beijing, China

Shifu Jerry Alan Johnson, Shifu Bing Kai Lee, and Shifu Joseph Crandall, (Pacific Grove, California)

Shifu Jerry Alan Johnson, Shifu Bing Kai Lee, and Shifu Joseph Crandall,
(Pacific Grove, California)

1992-1993 Wu Dang Boxing: Qigong and Neigong Training – (Iron Shirt, Bone Squeezing, Advanced Fa Jing Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Mike Sigman, Pacific Grove, California.

1992 Wu Dang Boxing: Chen Taijiquan – Forms, Push-hands, Fighting Drills and Applications) – Master Liang Shou Yu, Denver, Colorado

1992 Wu Dang Boxing: Sun Lutang Baguazhang – (Forms, Deerhorn Knives, Sun Lutang Two Man Fighting Sets, Fighting Drills and Applications) – Master Liang Shou Yu, Denver, Colorado.

Shifu Henry Look, Shifu Jerry Alan Johnson, and Shifu Park Bok Nam (Pacific Grove, California)

Shifu Henry Look, Shifu Jerry Alan Johnson, and Shifu Park Bok Nam (Pacific Grove, California)

1991-1992 Wu Dang Boxing: Yin Fu Baguazhang – (Forms, Qigong and Neigong Training, Fa Jing Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Park Bok Nam, Pacific Grove, California.

1991-1992 Wu Dang Boxing: Qigong and Neigong Training – (Forms, Iron Shirt, Advanced Fa Jing Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Ken Fish, Pacific Grove, California.

1991-1992 Wu Dang Boxing: Qigong and Neigong Training – (Forms, Iron Shirt, Advanced Fa Jing Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Bing Kai Lee, Pacific Grove, California.

1990-1993 Wu Dang Boxing: Kuo Taijiquan – (Forms, Neigong Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Henry Look, Pacific Grove, California.

1996 – Teaching Chen Family Taijiquan At the Carmel Sunset Center

1996 – Teaching Chen Family Taijiquan At the Carmel Sunset Center

1990-1993 Wu Dang Boxing: Yi-Quan – (Forms, Neigong Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Henry Look, Pacific Grove, California.

Left : 1990 – Became Shifu (Master) in Baguazhang from the Hsiao Mien Hu Martial Arts School (San Francisco, Ca) Right : 1986 – Received 5th Dan Black Belt in Baguazhang and Taijiquan from the Canadian Martial Arts Society

Left: 1990 – Became Shifu (Master) in Baguazhang from the Hsiao Mien Hu Martial Arts School (San Francisco, Ca)
Right: 1986 – Received 5th Dan Black Belt in Baguazhang and Taijiquan from the Canadian Martial Arts Society

1990 Wu Dang Boxing: Kuo Taijiquan – (Forms, Fighting Drills and Applications) – Shifu Lieng Bing Jiang, Pacific Grove, California.

1990 Certification as Shifu (Master Instructor) in Baguazhang – Hsiao Mien Hu Martial Arts Association, San Francisco, California

1988 Wu Dang Boxing: Baguazhang – (Neigong Training, Fighting Drills and Applications) – Master Wei Lung Choy, Richmond, Va.

1986-1990 Wu Dang Boxing: Liu De Kuan Baguazhang – (Forms, Qigong, Neigong, Advanced Shengong Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Joseph Crandall, Monterey, California.

1986 Certificate for Teaching Adult Education (Tai Chi, Pa Kua, Chi Kung) – State of California, Carmel, California.

1986 Certification as 5th Dan Master Instructor in Tai Chi Chuan –  Canadian Martial Arts Society

1986 Certification as 5th Dan Master Instructor in Pa Kua Chang – Canadian Martial Arts Society

Received 5th Dan Black Belt from Master Her Yi Wong, through the Ching Yi Kung Fu Association

Received 5th Dan Black Belt from Master Her Yi Wong, through the Ching Yi Kung Fu Association

1986-1987 Wu Dang Boxing: Yi-Quan – (Forms, Exercises and Meditations) – Shifu John Fei, Los Angeles, California

1986-1987 Wu Dang Boxing: Baguazhang – (Forms, Advanced Qigong, Advanced Neigong and Advanced Shengong Training, Iron Shirt, Crushing Palm, Daoist Sexuality, Taiji Ruler Qigong, and Yi-Quan Exercises and Meditations – Shifu John Fei, Los Angeles, California

1983-1984 Wu Dang Boxing: Fu Zhen Song Baguazhang – (Forms, Qigong, Neigong, Shengong, Fighting Drills and Applications) – Shifu Jeffrey Roth, Monument, Colorado.

1981-1984 Wu Dang Boxing: Yi-Quan – (Forms, Advanced Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Bing Fei Lee, Denver, Colorado.

1981-1984 Wu Dang Boxing: Tung Taijiquan – (Forms, Push Hands, Advanced Qigong, Neigong and Shengong training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Bing Fei Lee, Denver, Colorado.

1981-1984 Wu Dang Boxing: Yi-Quan – (Advanced Training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Bing Kai Lee, Monument, Colorado.

Shifu in Yang Family – from the Tai Chi Chuan Association Republic of Taiwan

Shifu in Yang Family – from the Tai Chi Chuan Association Republic of Taiwan

1981-1984 Wu Dang Boxing: Tung Taijiquan – (Forms, Push Hands, Advanced Qigong, Neigong and Shengong training, Advanced Yi-Quan training, Fighting Drills and Applications) – Shifu Bing Kai Lee, Monument, Colorado.

1981-1984 Wu Dang Boxing: Cheng Tinghua Baguazhang – (Dragon Form, Eight Animal Fighting, Two Man Fighting Sets, Staff, Broadsword) – Shifu Eugene Wang, Monument, Colorado.

1980-1981 Wu Dang Boxing: Yin Fu Baguazhang – (Forms, Eight Animal Fighting, Crushing Palm Training, Qigong and Neigong training, Staff, Sword, Broadsword, and Spear) – Shifu Vince Flag, Seaside, California.

1980 Certification as Shifu (Master Instructor) in Pa Kua Chang – Ching Yi Kung Fu Association, Monterey, California.

1980-1981 Wu Dang Boxing: Liu De Kuan Baguazhang – (Forms, Fighting Drills and Applications) – Shifu Paul Franklin, Carmel, California.

1978-1980 Wu Dang Boxing: Xingyiquan – (Five Element Fist Sets, Linking Set #1 Creative Cycle, Linking Set #2 Destructive Cycle, Linking Set #3 Combination Set, Twelve Animal Sets, Fighting Drills and Applications) – Ching Yi Kung Fu Association – Shifu Michael Alan Brown, Pacific Grove, California.

1978-1980 Wu Dang Boxing: Jiang Rong Qiao Baguazhang – (Original Form, Rolling Hands Training, Crushing Palm, Iron Shirt, Martial Qigong and Neigong Training, Fighting Drills and Applications) – Ching Yi Kung Fu Association – Shifu Michael Alan Brown, Pacific Grove, California.

1978-1981 Wu Dang Boxing: Yang Taijiquan – (Forms, Two Man Fighting Sets, Weapons, Neigong, Push Hands, Fighting Drills and Applications) – Shifu Kim Rhinehart, Monterey, California.

Became Shifu in Mi Zhungquan – from the Mi Tsung-I Northern Shaolin Federation of Taiwan

Became Shifu in Mi Zhungquan – from the Mi Tsung-I Northern Shaolin Federation of Taiwan

1978-1979 Southern Shaolin Boxing: Hung Gar – (Forms, Two Man Fighting Sets, Weapons, Fighting Drills and Applications) – Shifu Muhammad Akkar Saleem, Fort Ord, California.

1978-1979 Southern Shaolin Boxing: Wing Chun – (Forms, Two Man Fighting Sets, Weapons, Fighting Drills and Applications) – Shifu John Hernandez, Seaside, California.

1978 Certification as Shifu in Yang Family Tai Chi Chuan – The Tai Chi Chuan Association, Republic of Taiwan.

1978 Wu Dang Boxing: Yang Taijiquan – (Forms, Two Man Fighting Sets, Weapons, Qigong, Neigong and Shengong Training, Push Hands, Fighting Drills and Applications) – Shifu John L. Staples, Seaside, California.

1977 Certificate as Shifu (Master Instructor) in Mizongquan Shaolin – Ching Wu (Jing Mo) Kung Fu Association – Hong Kong

1977 Certificate as Shifu (Master Instructor) in Mizongquan Shaolin – Mi Tsung-I Northern Shaolin Federation of Taiwan.

1975-1977 Northern Shaolin Boxing: Mi Zongquan – (Forms, Two Man Fighting Sets, Wooden-Man Training, Weapons, Martial Qigong, Neigong and Shengong Training, Fighting Drills, Applications and Free Style Fighting) – Shifu John L. Staples, Seaside, California.

Left : The Ching Wu (Jing Mo) Kung Fu Association 1930’s – Hong Kong Right : The Ching Wu Kung Fu Association Logo

Left: The Ching Wu (Jing Mo) Kung Fu Association 1930’s – Hong Kong
Right: The Ching Wu Kung Fu Association Logo

Mízōngquán (“Lost Track Fist”) is a style of Northern Chinese Shaolin Gongfu fighting system, based on deception and mobility. It is a powerful internal based martial art, created by Lohan Shaolin Master Mao Rong and popularized by the famous Master Huo Yuanjia of Hopei province, who founded the Chingwu Gongfu Association (“Elite Martial Athletic Association”) in Shanghai on July 7, 1910.

Left : Okinawan Goju Ryu, Philippine American Karate Association Right : Kodokan Judo, Jacksonville Florida

Left: Okinawan Goju Ryu, Philippine American Karate Association
Right: Kodokan Judo, Jacksonville Florida

1975 Southern Shaolin Boxing: Tzu Jan Men – (Forms, Two Man Fighting Sets, Weapons, Martial Qigong, Fighting Drills and Applications)- Shifu John L. Staples, Seaside, Ca.

1974 Southern Shaolin Boxing: Praying Mantis – (Forms, Two Man Fighting Sets, Weapons, Martial Qigong, Fighting Drills and Applications) – Shifu John L. Staples, Seaside, Ca.

1972-1974 Karate: Okinawan Goju Ryu – Brown Belt (Forms, Weapons, Fighting Drills and Applications)- Sensei Pete Santos – The Philippine American Karate Association, Seaside, Ca.

1965 Judo: Jacksonville Kodokan Judo Club – (Locking, Throwing, Grappling, Choking, Fighting Drills, and Applications)- Jacksonville, Florida

 

WORK EXPERIENCE

The International Institute of Medical Qigong Logo

The International Institute of Medical Qigong Logo

1985- Present: Founder and President of the International Institute of Medical Qigong – teaching Baguazhang, Chen and Yang Styles of Taijiquan, Yi-Quan, Dachengquan, Neigong and Shengong Training, Weapons, 2-Man Fighting sets, and Free Style Fighting – Pacific Grove, California

1981-1984: Founder and Director of 3 Chinese Gong Fu Schools in Colorado (Colorado Springs, Monument, and Denver) – teaching Baguazhang, Northern Shaolin, Yang Style Taijiquan, Qigong, Neigong and Shengong Training, 2-Man sets and Weapons

Ching Lung Martial Arts Association

Ching Lung Martial Arts Association

1979-1981: Formed the Fort Ord Shaolin Federation with 2 Hung Gar Shaolin Shifu – teaching Northern Shaolin, Southern Shaolin, 2-Man Fighting sets, Qigong, Neigong and Shengong Training and Weapons – Fort Ord, California.

1978-1985: Director and Founder of the Ching Lung Martial Arts School – teaching Northern Shaolin, Yang Style Taijiquan, 2-Man sets, Qigong, Neigong and Shengong Training and Weapons – Seaside, California

 

DEMONSTRATIONS AND SEMINARS

2003 Xing Yi Quan Applications – Energies, Le Magazine des Arts Martiaux Internes, Paris, France

2002 Neigong Applications Seminar – The International Institute of Medical Qigong- Pacific Grove, California.

1997 Baguazhang Fighting Applications Seminar – The International Institute of Medical Qigong- Pacific Grove, California.

1997 Baguazhang Fighting Applications Seminar – Emerge Internal Arts – Toronto, Canada

1996 Chinese Chi Na (Joint-locking) lecture and demonstration – Seibukan Jiujitsu School – Monterey, California.

1996 Traumatology, Chinese Massage and Herbal Healing Seminar – The International Institute of Medical Qigong- Pacific Grove, California

1996 Traumatology, Chinese Massage and Herbal Healing Seminar – Emerge Internal Arts – Toronto, Canada

1995 Baguazhang Fighting Applications Seminar – Emerge Internal Arts – Toronto, Canada

1995 Traumatology and Herbal Healing Seminar – Emerge Internal Arts – Toronto, Canada

1994 Yi-Quan Seminar – The International Institute of Medical Qigong – Pacific Grove, California.

1994 Yi-Quan Seminar – Emerge Internal Arts – Toronto, Canada

1990 Kuo Taijiquan Form and Fighting Applications lecture and demonstration – the National Kobukon Jiujitsu Tournament – Professor Chow Hoon, Pacific Grove, California.

1988 – Emerge Internal Arts - Toronto, Canada

1988 – Emerge Internal Arts - Toronto, Canada

1988 Traumatology and Herbal Healing Seminar –Emerge Internal Arts – Toronto, Canada

1987 Point Paralyzing and Tuina Healing Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Pacific Grove, California.

1987 Staff Form, Application and Fighting Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Monterey, California

1986 Advanced Baguazhang Fighting Applications lecture and demonstration – The Taoist Institute – Hollywood, California.

1986 Staff Fighting Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Monterey, California.

1986 Eight Animal Baguazhang Form and Fighting Applications Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Virginia

1985- 1987 Taijiquan and Medical Qigong Classes – the California State Adult School – Ching Lung Martial Arts Association – Carmel California.

1985-1986 Taijiquan, Baquazhang and Medical Qigong – the Holistic Health Center – Ching Lung Martial Arts Association – Pacific Grove, Ca.

1985 Iron Palm and Crushing Palm Training Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Monterey, California.

1984 Knife Fighting Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Colorado Springs, Colorado.

1984 Crushing Palm Seminar – Northern Shaolin Kung Fu School, Carmel, California.

1983-1984 Coached Students for Local Martial Arts Competition – all students placed 1st or 2nd, Ching Lung Martial Arts Association – Colorado Springs, Colorado.

Ching Lung Martial Arts Fighters Colorado Springs, Co. –  1984

Ching Lung Martial Arts Fighters
Colorado Springs, Co. –  1984

1983 Knife Fighting Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Colorado Springs, Colorado.

1983 Iron Palm and Crushing Palm Training Seminar – Ching Lung Martial Arts Association – Monterey, California

1983 Short Stick Fighting Applications Seminar – Colorado Springs Police Dept. – Ching Lung Martial Arts Association – Colorado Springs, Colorado.

1982-1984 Women’s Self-Defence and Rape Prevention classes – Nautilus Fitness Center – Ching Lung Martial Arts Association – Colorado Springs, Colorado.

1981-1982 Women’s Self-Defence and Rape Prevention classes – Carmel Sunset Center – Ching Lung Martial Arts Association – Carmel, California.

1981 Shaolin Fighting Applications lecture and demonstration – Monterey County Police – Ching Lung Martial Arts Association – Seaside, California.

 

MARTIAL ARTICLES and PUBLICATIONS

2005 Journal of Martial Arts and Healing: Our Three Energetic Bodies – Vol. 1, No.1 Spring Issue 2005, Plains, Ohio, U.S.A.

2004 Dragon Martiaux d’Asie: – Vol. No.6 November, December Issue 2004, Paris, France

2003 Energies Le Magazine des Arts Martiaux Internes: La puissance jaillit du Dantian – Vol. M 03391, Paris, France

1995 L’essence Des Arts Martialux Internes: Qigong: Yoga Sexuel Capacites, Psychiques – produced in France by The International Qigong Institute and Chariot D’or

1994 – The Essence of Internal Martial Arts Volume #1 and #2 (my 4th and 5th Martial Arts Books)

1994 – The Essence of Internal Martial Arts Volume #1 and #2 (my 4th and 5th Martial Arts Books)

1995 L’essence Des Arts Martialux Internes: Qigong: Techniques esoteriques de combat et de guerison – produced in France by The International Qigong Institute and Chariot D’or

1994 “The Essence of Internal Martial Arts Volume 2: Energy Theory and Cultivation – Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California. – 8/12/94

1994 “The Essence of Internal Martial Arts Volume 1: Esoteric Fighting Technique and Healing Methods – Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, Ca. – 8/12/94

1992 “The Integration of Body, Mind, Emotion, and Spirit” – The International Internal Arts Journal – Vol.7 #2

1992 “The Rolling Thunder Boxers of Ba Gua Chang” – Martial Arts Ki Power Guide

1991 “The Immortal Circle of Bagua Zhang” – Internal Arts Magazine – Vol.6 #6

1991 “The Martial Artist, Healer, Scholar and Priest: The Four Transitions of the Pa Kua Boxer” – Internal Arts Magazine – Vol.6 # 2

Left : 1992 – Front cover of the Internal Arts Journal Center : 1990 – The Ching Lung Pa Kua Chang Newsletter becomes the Pa Kua Chang Newsletter; which later became the Pa Kua Journal Right : 1990 – Published the “Classical Pa Kua Chang Fighting Systems and Weapon” (my 3rd Martial Arts Book)

Left: 1992 – Front cover of the Internal Arts Journal
Center: 1990 – The Ching Lung Pa Kua Chang Newsletter becomes the Pa Kua Chang Newsletter; which later became the Pa Kua Journal
Right: 1990 – Published the “Classical Pa Kua Chang Fighting Systems and Weapon” (my 3rd Martial Arts Book)

1991 “The Fighting Systems of Pa Kua Chang” – Inside Kung Fu Magazine 12/91

1988 – Published a Six Level Martial Qigong Training Course, called: “The Pa Kua Chang Chi Kung Correspondence Course”

1988 – Published a Six Level Martial Qigong Training Course, called: “The Pa Kua Chang Chi Kung Correspondence Course”

1991 “ Rolling Thunder Bagua Fighters” – The Mystical World of Martial Arts 6/91

1991 “The Rolling Thunder Boxers of Pa Kua Chang” – Inside Kung Fu Magazine

1990 The Ching Lung Martial Arts Association Pa Kua Chang Newsletter becomes the “Pa Kua Chang Newsletter” (and later became the “Pa Kua Chang Journal”) – Monterey, California.

1990 “Classical Pa Kua Chang Fighting Systems and Weapons” – Ching Lung Martial Arts Association – Pacific Grove, California. 9/24/90

1989 Started the “Pa Kua Chang Newsletter” – Ching Lung Martial Arts Association – Monterey, California.

1988 Started the “Pa Kua Chang Chi Kung Correspondence Course” – Six Levels – Monterey, California.

1987 “Pa Kua Chang Chi Kung Exercises Part 2” – Internal Arts Magazine – Vol.2 #4

1987 “Pa Kua Chang Chi Kung Exercises  Part 1” – Internal Arts Magazine – Vol.2 #2

1986 “The Unveiling of Pa Kua Chang” – Internal Arts Magazine – Vol.1 #1

1984 “The Masters Manual of Pa Kua Chang” – Ching Lung Martial Arts Association – Pacific Grove, California. 1/7/84

1983 “The Secrets of the Eight Animals: Pa Kua Chang” – Colorado Springs ,Co. – Ching Lung Martial Arts Association – Denver, Colorado. 3/5/83

Left : 1984 – Published “The Masters Manual of Pa Kua Chang” (my 2nd Martial Arts Book) Right : 1983 -Published ” The Secrets of the Eight Animals of Pa Kua Chang” (my 1st Martial Arts Book)

Left: 1984 – Published “The Masters Manual of Pa Kua Chang” (my 2nd Martial Arts Book)
Right: 1983 -Published ” The Secrets of the Eight Animals of Pa Kua Chang” (my 1st Martial Arts Book)

 

Instructional DVDs

1999 Power Tai Chi: Total Body Workout for Beginners – produced by PMN Distribution, San Jose, California.

1995 Qigong: Bewegungs- und Atemubungen aus China – produced in Germany by PMN Distribution, San Jose, California.

Right : 1994 – The Chi Kung Healing Workout Left : 1994 – The Tai Chi Empowering Workout

Right: 1994 – The Chi Kung Healing Workout
Left: 1994 – The Tai Chi Empowering Workout

1994 Power Chi Kung: The Healing Workout – produced by PMN Distribution, San Jose, Ca.

1994 Tai Chi: The Empowering Workout – produced by PMN Distribution, San Jose, Ca.

1987 The Fighting Techniques of Pa Kua Chang – Video #6 – produced by Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California.

1986 The Dragon School of Pa Kua Chang – Video #5 – produced by Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California.

1985 The Eight Circular Pa Kua Broadsword – Video #4 – produced by Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California.

1984 The Eight Circular Pa Kua Staff – Video #3 – produced by Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California.

1984 The Original Form of Pa Kua Chang – Video #2 – produced by Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California.

1984 The Eight Animal School of Pa Kua Chang – Video #1 – produced by Ching Lung Martial Arts Association, Pacific Grove, California.

1984-1987 Produced 6 Pa Kua Chang Instructional DVDs

1984-1987 Produced 6 Pa Kua Chang Instructional DVDs

Meditation CDs

1996 – Published two Tai Chi Meditation CDs

1996 – Published two Tai Chi Meditation CDs

1996 Tai Chi Meditation #2 “Eight Direction Perception”-CD – produced by PMN Distribution, San Jose, California.

1996 Tai Chi Meditation #1 “Life-force Breathing”- CD – produced by PMN Distribution, San Jose, California.

 

 

AWARDS & HONORS

2004 – Nominated into the Martial Arts Hall of Fame

2004 – Nominated into the Martial Arts Hall of Fame

2004 Inducted into the U.S.A. ‘Martial Arts Hall of Fame’ – Nominated through “The U.S.A. Martial Arts Hall of Fame” Board of Directors, in Los Angeles, California, on May 05,2004

2001 Featured in “Kung Fu Elements” – Wushu Training and Martial Arts Application Manual – “Appendix A: Glossary: Baguazhang Photo Application Demonstrations” – written by Master Liang Shou-Yu and Wu Wen-Ching – The Way of the Dragon Publishing

1997 Self Magazine: Best Fitness Video – Power Chi Kung: The Healing Workout- Top 8 in the Nation April, 1997

1997 Best Workout Video for Health – Power Chi Kung: The Healing Workout – The Complete Guide for Exercise Videos (Magazine) fall Vol.4

1996 Best Workout Video for Health – Power Chi Kung: The Healing Workout – The Complete Guide for Exercise Videos (Magazine) fall Vol.4

1993 – The Pa Kua Chang Journal

1993 – The Pa Kua Chang Journal

1994 Featured in Chinese Internal Martial Arts Baguazhang – Emei Baguazhang “Theory and Applications” – “The History of Baguazhang” written by Master Liang Shou-Yu, Dr. Yang Jwing-Ming and Mr. Wu Wen-Ching – Yang’s Martial Arts Association (YMAA) Publishing

1993 Featured in “The Pa Kua Chang  Journal” – “The Eight Animals of Baguazhang” – Vol.4, No.1 – Nov/Dec 1993 Issue

1992 Front Cover of Internal Arts Journal – “The Gateway to Chinese Internal Martial Arts and Qigong” – Vol.7, #2 Spring

1989 Inside Kung Fu Magazine: 2nd Annual Guide to Martial Arts Videos – 1989 ratings – The Dragon School of Pa Kua Chang – received 5 stars – highest rating

1989 Inside Kung Fu Magazine: 2nd Annual Guide to Martial Arts Videos – 1989 ratings -The Eight Animal School of Pa Kua Chang – received 5 stars – highest rating

1989 Inside Kung Fu Magazine: 2nd Annual Guide to Martial Arts Videos – 1989 ratings – The Eight Circular Broadsword – received 4 stars – Very Good rating

1992 – The Members of the International Baguazhang Research and Teacher’s Exchange, Gather for a group photo in Houston, Texas. Sitting (Left to Right) : Gary Stier, John Painter, Johnny Lee, George Xu, Zhang Jie, Alex Wang, Kumar Frantzis, Albert Liu, and Wei Lun Huang. Standing (Left to Right) : (?), Lin Chih-Young, (?), Russell Sauls, (?), John Bracy, John Lebourgeois, Andrew Garza, Daniel Lee, Andy James, Joe Crandall, Richard Peck, Jerry Alan Johnson, and Dan Miller. Other members (not shown) in attendance include : Bok Nam Park, Nick Gracenin, Chien-liang Huang, Sam Masich, Liang Shou Yu, Grace Wu, Zhang Lu Ping, Wei Lun Choy, Joe Dunphy, Kevin Gimberg and Glen Guerin.

1992 – The Members of the International Baguazhang Research and Teacher’s Exchange,
Gather for a group photo in Houston, Texas. Sitting (Left to Right): Gary Stier, John Painter, Johnny Lee, George Xu, Zhang Jie, Alex Wang, Kumar Frantzis, Albert Liu, and Wei Lun Huang. Standing (Left to Right): (?), Lin Chih-Young, (?), Russell Sauls, (?), John Bracy, John Lebourgeois, Andrew Garza, Daniel Lee, Andy James, Joe Crandall, Richard Peck, Jerry Alan Johnson, and Dan Miller. Other members (not shown) in attendance include: Bok Nam Park, Nick Gracenin, Chien-liang Huang, Sam Masich, Liang Shou Yu, Grace Wu, Zhang Lu Ping, Wei Lun Choy, Joe Dunphy, Kevin Gimberg and Glen Guerin.

1983-1984 Coached Students for Local Martial Arts Competition – all students placed 1st or 2nd, Ching Lung Martial Arts Association – Colorado Springs, Colorado.

1981 Front Cover of Colorado Springs Sun Magazine – “Kung Fu Masters Settle into Colorado” – Colorado Springs, Colorado.

1978 “Certificate of Honor” – Received letter of acknowledgment and appreciation for Kung Fu Demonstration and participation in Seaside Centennial – Governor Leon E. Panetta, Seaside, California

 

TOURNAMENTS AND COMPETITIONS

12 of the 24 Trophies that I won while competing in local and national Martial Arts Tournaments (1980-1984)

12 of the 24 Trophies that I won while competing in local and national Martial Arts Tournaments (1980-1984)

1993 In-House Close-Door Competition #2 Re-match: Ching Lung Martial Arts Kung Fu School vs Black Dragon Kung Fu School – all Ching Lung Martial Arts fighters remained undefeated – Pacific Grove, California –  1993

1993 In-House Close-Door Competition #1: Ching Lung Martial Arts Kung Fu School vs Black Dragon Kung Fu School – all Ching Lung Martial Arts fighters remained undefeated – Pacific Grove, California –  1993

1984-1994 accepted all challenges in Free-Style Fighting – Retired Undefeated, Monterey & Pacific Grove, California.

1984 School of the Fighters Open National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

Left : 1997 – Lineage Disciples of Chen Family Taijiquan pass their “Fighting Test” in the Guan (Training Hall), Pacific Grove, California Center : 1993 – Fighters from the Ching Lung Martial Arts Kung Fu School in the Guan (Training Hall), Pacific Grove, California Right : 1988 – Sifu Jerry Alan Johnson and his senior Kung Fu Disciples, after a Demonstration at the Carmel Sunset Center

Left: 1997 – Lineage Disciples of Chen Family Taijiquan pass their “Fighting Test” in the Guan (Training Hall), Pacific Grove, California
Center: 1993 – Fighters from the Ching Lung Martial Arts Kung Fu School in the Guan (Training Hall), Pacific Grove, California
Right: 1988 – Sifu Jerry Alan Johnson and his senior Kung Fu Disciples, after a Demonstration at the Carmel Sunset Center

1984 School of the Fighters Open National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1984 Tournament of Fighters National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1984 Tournament of Fighters National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1983 School of the Fighters Open National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1983 School of the Fighters Open National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

Left : 1987 – Sifu Jerry Alan Johnson and three of his senior Mi Tsung Chuan Northern Shaolin Fighters, at Chautauqua Hall, in Monterey, California Center : 1985 – Sifu Jerry Alan Johnson, Demonstrating Bagua Fighting Techniques, Pacific Grove, California Right : 1984 – Fighters from the Ching Lung Martial Arts Kung Fu School, in Colorado Springs, Colorado

Left: 1987 – Sifu Jerry Alan Johnson and three of his senior Mi Tsung Chuan Northern Shaolin Fighters, at Chautauqua Hall, in Monterey, California
Center: 1985 – Sifu Jerry Alan Johnson, Demonstrating Bagua Fighting Techniques, Pacific Grove, California
Right: 1984 – Fighters from the Ching Lung Martial Arts Kung Fu School, in Colorado Springs, Colorado

1983 Universal Tae Kwon Do/Tang Soo Do Invitational National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1983 Universal Tae Kwon Do/Tang Soo Do Invitational National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1983 Tournament of Fighters National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1983 Tournament of Fighters National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1993 – Sifu Jerry Alan Johnson

1993 – Sifu Jerry Alan Johnson

1983 Denver International “October Fist” National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1983 Denver International “October Fist” National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 School of the Fighters Open National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 School of the Fighters Open National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 Universal Tae Kwon Do/Tang Soo Do Invitational National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 Universal Tae Kwon Do/Tang Soo Do Invitational National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 Tournament of Fighters National Championship – 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 Tournament of Fighters National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 Denver International October Fist National Championship – 2nd Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1982 Denver International October Fist National Championship – 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Co.

1981 Universal Tae Kwon Do/Tang Soo Do Invitational National Championship- 1st Place Black Belt Division – Forms Champion – Colorado Springs, Colorado.

1981 Universal Tae Kwon Do/Tang Soo Do Invitational National Championship- 1st Place Black Belt Division – Weapons Champion – Colorado Springs, Colorado.

1980 South Bay National Championship – 2nd Place Black Belt Division – Forms Champion – Seaside, California.

1980 In-House Close-Door Competition: Ching Lung Martial Arts Northern Shaolin School vs Kajukenbo Karate School – all Ching Lung Martial Arts fighters were undefeated – Seaside, California,

1978-1981 Open Free-Style Fighting – Seaside, California. – Retired Undefeated

1978-1981 Open Free-Style Fighting – Fort Ord Martial Arts Association – Free Style Fighting – Fort Ord, California. – Retired Undefeated

1978 All Chinese Kung Fu Championship – Free Style Fighting – Close-Door Competition – Invitation Only – 4th Place Champion out of 54 fighters – San Francisco Chinatow

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES

1998 Elected California State Representative: The International Congress of Oriental Medicine and Martial Arts, San Francisco, Ca.

1994 Houston National Chinese Kung Fu Championship: International Judge – Houston, Texas

1994 Taste of China International Championship: International Judge – Washington, D.C.

Bagua Masters  Left :Back Row – Bagua Masters: Jerry Alan Johnson, Ken Fish, and Wai Lun Choi;    Front Row – Bagua Masters: Lin Chih-Young, Park Bok Nam, and Liang Shou Yu Center : Bagua Masters: Y.C.Wong, John Painter, Chien Liang Huang, Jerry Alan Johnson Right : Bagua Masters: Zhao Da Yuan- Adam Shu, Jerry Alan Johnson, John Painter

Bagua Masters
Left:Back Row – Bagua Masters: Jerry Alan Johnson, Ken Fish, and Wai Lun Choi;    Front Row – Bagua Masters: Lin Chih-Young, Park Bok Nam, and Liang Shou Yu
Center: Bagua Masters: Y.C.Wong, John Painter, Chien Liang Huang, Jerry Alan Johnson
Right: Bagua Masters: Zhao Da Yuan- Adam Shu, Jerry Alan Johnson, John Painter

1993 Appointed Member of the Executive Committee: U.S.-Chinese Kuoshu Federation, San Francisco, California.

1993 Houston National Chinese Kung Fu Championship: International Judge- Houston, Texas

1993 Elected Board of Advisors for U.S. Wushu-Kung Fu Federation: San Francisco, California.

Sifu Johnson and Sifu Johnny Lee

Sifu Johnson and Sifu Johnny Lee

1992 International Chinese Martial Arts Championship and Masters Exhibition: International Judge – San Francisco, California

1992 Houston National Chinese Kung Fu Championship: International Judge – Houston, Texas

1992 International Chinese Internal Martial Arts Championship: International Judge -San Francisco, California

1992 Elected Coaching Official and National Certifier in Pa Kua Chang: AAU Chinese Martial Arts Official – through the Amateur Athletic Union, San Francisco, California.

Sifu Johnson and Master Her Yi Wong

Sifu Johnson and
Master Her Yi Wong

1991 Elected Counsel Board Member of the U.S. Pa Kua Chang Research Counsel: Houston, Texas

1991 International Chinese Martial Arts Championship and Masters Exhibition: International Judge – San Francisco, California

1991 International Chinese Internal Martial Arts Championship: International Judge – San Francisco, California

1991 Houston National Chinese Kung Fu Championship: International Judge – Houston, Texas

1990 Elected Member of the North American Chinese Martial Arts Federation: Washington D.C.

 

MAGAZINE INTERVIEWS

Featured in numerous magazine interviews on Medical Qigong Therapy, as well as for producing books and videos on Chinese Energetic Medicine, including:

• Newsweek Magazine,

• Self Magazine,

• Pulse Magazine,

• Qi – The Journal of Traditional Eastern Health and Fitness,

• The Empty Vessel Magazine,

• The Mystical World of Chinese Martial Arts,

• Inside Kung Fu Magazine,

• Combat Karate Magazine,

• Vitalics Magazine,

• The Internal Arts Journal,

• Black Belt Magazine,

• Redwing Magazine,

• The Pa Kua Chang Journal,

• Inside Karate’s Master Series Magazine,

• Tai Chi  Magazine,

• Qigong and Traditional Chinese Medicine Magazine (Sweden),

• The World Medical Qigong Quarterly (Beijing, China),

• The Journal of Chinese Medicine (Great Britain),

• The Nirvana Magazine (France),

• Dragon Magazine (France), and

• Karate-Bushido Magazine (France)

 

PROFESSIONAL SOCIETIES

Beijing Martial Arts Association –  Beijing, China (lifelong)

Beijing Chen Martial Arts Association – Beijing, China (lifelong)

Tai Chi Chuan Association.- Republic of Taiwan (lifelong)

Mi Tsung Chuan Northern Shaolin Federation – Republic of Taiwan (lifelong)

Hsiao Mien Hu Martial Arts Association – San Francisco, California (lifelong)

U.S./Chinese Kuoshu Federation – San Francisco, California (inactive)

Amateur Athletic Union – San Francisco, California (inactive)

North American Chinese Martial Arts Federation – Washington D.C. (lifelong)

Wushu Kung Fu Federation – Washington D.C. (inactive)

Ching Yi Kung Fu Association – Monterey, California (lifelong)

Canadian Martial Arts Society – Toronto, Canada (lifelong)

U.S. Pa Kua Chang Research Counsel – Houston, Texas (inactive)

 

PROFESSIONAL CERTIFICATION

2012 Certification as 5th Dan Master Instructor in Pa Kua Chang – Ching Yi Kung Fu Association, Monterey, California

1993 20th Generation Lineage Disciple in Chen Family Taijiquan – The Beijing Martial Arts Association from Shifu Zhang Yu Fei and Grand Master Feng Zhi Qiang

1993 Certification as 20th Lineage Disciple in Chen Family Taijiquan – The Beijing Chen Style Taijiquan Association of China

1990 Certification as Shifu (Master Instructor) in Baguazhang – Hsiao Mien Hu MartialArts Association, San Francisco, California

1986 Certification as 5th Dan Master Instructor in Tai Chi Chuan – Canadian Martial Arts Society

1986 Certification as 5th Dan Master Instructor in Pa Kua Chang – Canadian Martial Arts Society

1980 Certification in Pa Kua Chang – Ching Yi Kung Fu Association, Monterey, Ca.

1978 Certification as Shifu in Yang Style Tai Chi Chuan – The Tai Chi Chuan Association, Republic of Taiwan.

1977 Certificate as Shifu in Mizongquan Shaolin – Ching Wu (Jing Mo) Kung Fu Association – Hong Kong

1977 Certificate as Shifu in Mizongquan Shaolin – Mi Tsung-I Northern Shaolin Federation of Taiwan.